Workshop on Martin Heidegger at ZeroStation | Workshop về tác phẩm NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của Heidegger tại Ga 0

coverworkshop

Kéo xuống để đọc tiếng Việt

 —-
Announcement and call for registration for the workshop on Heidegger’s The Origin of The Work of Art (Der Ursprung des Kunstwerkes at Zero Station in September 2017

Purpose of the workshop

Zero Station would like to inform you about our new project – a workshop on Heidegger’s The Origin of The Work of Art (Der Ursprung des Kunstwerkes), tentatively scheduled for September, 2017, coordinated by professor Bùi Văn Nam Sơn, translator, researcher, ph.D in philosophy.

THE ORIGIN OF THE WORK OF ART (Der Ursprung des Kunstwerkes) by Heidegger is an important work in the history of Western philosophy of art. The fact that until recently, there hasn’t been any opportunity for those who are practicing and studying art to access and discuss about this work in Vietnamese, is such a disadvantage. Although reading philosophical texts in their original languages is extremely necessary for every researchers, but only when the philosophical terminologies and concepts are discussed after being translated into the readers’ native language that they can come alive and be able to proliferate in our thoughts to widen our horizons of ideas.

Because of this, ZeroStation has invited professor Bui Van Nam Son, a translator, philosophical researcher and a doctor of philosophy, to be the facilitator of a workshop on Heidegger’s Der Ursprung des Kunstwerkes, and fortunately got his acceptance despite him being extremely busy. Professor Bui Van Nam Son is the translator of Kant’s Trilogy of critiques and some works of Hegel and Husserl. The reason why prof. Bui Van Nam Son is the only person to date in Vietnam now who has authority to coordinate a workshop on Heidegger, particularly on this piece of work, Der Ursprung des Kunstwerkes, is because he himself is the translator of it in Vietnamese (the translation is forthcoming). Due to the complexity of the book, as well as the general ideologies of Heidegger’s Phenomenology, a workshop to guide readers to the book in order to build a community of those who read and discuss Heidegger’s philosophy of art is extremely necessary. This is also the ultimate goal of the workshop.

Participants

Due to the specialised nature of Heidegger’s philosophy of art, as well as of his Phenomenology, this workshop is not a free entrance one with free audiences. All participants in the workshop will be selected through 4 sources .

1. ZeroStation’s invitation (mainly artists/curators who are interested in Heidegger’s philosophy of art)
2. Selection from prof. Hoang Phong Tuan, co-facilitator of the workshop. Mr. Hoang Phong Tuan is currently teaching Acquisition of literature at HCMC University of Pedagogy
3. Professor Bui Van Nam Son’s class
4. There will be 3 slots for free registration. Those who want to registrate for the workshop will have to submit a short essay (2 A4 pages max) about the reason why they want to attend the workshop. In this essay, they need to show some background in art, literature or philosophy, which makes it clear that they can follow this workshop.

Duration:

The workshop will be divided into 2 parts. The first part will be conducted about a month prior to the workshop. All participants of the workshop will read the translation of Der Ursprung des Kunstwerkes (THE ORIGIN OF THE WORK OF ART) by prof. Bui Van Nam Son. All the questions and concerns about the texts will be collected and brought to discussion in the second part of the workshop.

The second part of the workshop is intended to take place in 1 month. Prof. Bui Van Nam Son will be conducting 3 lectures every weeks, 2-3 hours each, at ZeroStation (the time will be fixed updated leter)

The workshop is entirely funded by Goethe Institut Hanoi.


Thông báo kèm kêu gọi tham dự workshop về tác phẩm NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của Heidegger tại Ga 0 vào tháng 9 năm 2017
Ý nghĩa của workshop

Thưa các bạn. Ga 0 xin thông báo với các bạn một dự án mới của chúng tôi, – workshop về tác phẩm NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của Heidegger, dự tính thực hiện vào tháng 9 năm 2017, với sự điều phối của dịch giả, nhà nghiên cứu triết học, tiến sĩ triết học Bùi Văn Nam Sơn.

Tác phẩm NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của triết gia Martin Heidegger là một tác phẩm vô cùng quan trọng trong lịch sử triết học về nghệ thuật phương Tây. Việc cho đến gần đây độc giả Việt Nam, đặc biệt là các độc giả thuộc giới thực hành và nghiên cứu nghệ thuật chưa có điều kiện tiếp cận nó, và rồi cùng thảo luận với nó trong tiếng mẹ đẻ, là một thiệt thòi lớn. Như chúng ta đều biết, dẫu việc đọc triết học phương Tây trong nguyên bản là điều vô cùng cần thiết cho mọi nhà nghiên cứu, chỉ khi các khái niệm triết học trong nguyên bản đó được dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của người đọc, được thảo luận trong ngôn ngữ mẹ đẻ của người đọc, thì khi đó chúng mới có thể trở nên sống động và có thể sinh sôi nảy nở trong tư tưởng để mở ra các chân trời mới.

Chính vì lẽ đó, Ga 0 đã đề nghị với dịch giả, nhà nghiên cứu triết học, tiến sĩ triết học Bùi Văn Nam Sơn một workshop về tác phẩm NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của Heidegger. Và thật may mắn, dù vô cùng bận rộn, ông đã nhận lời. Bùi Văn Nam Sơn là dịch giả của bộ ba phê phán của Immanuel Kant, một số trước tác của Hegel, Husserl. Lý do Bùi Văn Nam Sơn là người có thẩm quyền duy nhất cho tới nay, để điều phối một workshop về Heidegger, đặc biệt về trước tác NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của triết gia này, là bởi, chính Bùi Văn Nam Sơn là dịch giả của cuốn sách này sang tiếng Việt (sắp xuất bản). Bởi sự phức tạp của cuốn sách, cũng như của tư tưởng chung của triết học hiện tượng học Heidegger, một workshop giúp tạo các lối vào cuốn sách, để qua đó, giúp hình thành nên một cộng đồng người Việt đọc và diễn giải triết học về nghệ thuật của Heidegger là vô cùng cần thiết. Đây chính là mục tiêu cao nhất của workshop lần này.

Về những người tham dự workshop.

Bởi tính chuyên biệt và đặc thù của triết học về nghệ thuật cũng như triết học hiện tượng học nói chung của Heidegger, đây sẽ không phải là một workshop đăng kí tự do. Tất cả những người được tham dự vào workshop sẽ đến từ 4 nguồn.

Nguồn 1: Do tuyển lựa từ ga 0 (chủ yếu là các nghệ sĩ/giám tuyển có quan tâm tới triết học về nghệ thuật của Heidegger)

Nguồn 2: Do tuyển lựa từ anh Hoàng Phong Tuấn, một trong những nhân tố đồng tổ chức workshop của Ga 0. Anh Hoàng Phong Tuấn là giảng viên môn Tiếp nhận nghệ thuật tại trưởng đại học sư phạm TP HCM

Nguồn 3: Từ chính lớp học triết học của thầy Bùi Văn Nam Sơn

Nguồn 4: Sẽ có 3 suất đăng kí tự do. Những ngưởi đăng kí tự do sẽ phải viết một bài luận khoảng (dài nhất) 2 trang A4 nói về lý do vì sao muốn tham dự workshop. Trong bài luận này họ cần cho thấy một nền tảng nào đó, về nghệ thuật, văn chương hay triết học, tức điều giúp thấy rõ rằng họ có thể theo được workshop này.

Thời gian của workshop

Workshop sẽ diễn ra làm hai đợt. Đợt đầu sẽ được tiến hành trước đợt hai khoảng 1 tháng. Trong đợt đầu, tất cả những người tham dự workshop sẽ cùng đọc bản dịch tác phẩm NGUỒN GỐC CỦA TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes) của thầy Bùi Văn Nam Sơn. Các thắc mắc và quan tâm sẽ được tổng hợp lại để đưa vào thảo luận trong phần hai của workshop, là lúc sẽ có sự xuất hiện của thầy Bùi Văn Nam Sơn.

Phần hai, khi có sự xuất hiện của thầy Bùi Văn Nam Sơn, dự định diễn ra trong 1 tháng. 1 tuần 3 buổi. Mỗi buổi 2-3 tiếng. Tổng cộng là 12 buổi, và địa điểm của workshop sẽ là tại Ga 0.

Workshop này được thực hiện với sự tài trợ toàn bộ từ viện Goethe Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn.

  • YEAR 2017
  • PARTNERS Goethe Institute Hanoi
  • CATEGORY
TOP